Assistant of K.Teacher

Assistant of K.Teacher


: 2024-07-21 | : 2

 • ផ្នែក                 : អប់រំ
 • ទីតាំង        ​      : ភ្នំពេញ
 • ប្រភេទការងារ  :ពេញម៉ោង     
 • ប្រាក់បៀវត្ស     : $350 - $400
 • Open for        : Local 
 • Reports to     : គ្រូមត្តេយ្យ

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវ 

 • សហការជាមួយគ្រូក្នុងថ្នាក់ ដើម្បីគាំទ្រនិងសម្រួលដល់ការបង្កើត ផលិតនិង​រៀបចំទុកដាក់សម្ភារឧបទេស និងសម្ភារសិក្សា
 • ផ្តល់ការគាំទ្រគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ លើការថែទាំ  ការត្រួតពិនិត្យវិន័យ អនាម័យ និងសកម្មភាពសិស្សក្នុងថ្នាក់
 • ជួយគ្រូបន្ទុកថ្នាក់រក្សាបរិយាកាសសិក្សាដែលមានភាពវិជ្ជមាន និងការសហការ   

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស 

 • ផ្តល់អាទិភាព បេក្ខនារី
 • បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយជោគជ័យ; ផ្តល់អាទិភាពដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ
 • ចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយកុមារ និងបំណងប្រាថ្នាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអប់រំ
 • មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនពីកិច្ចការផ្សេងៗនិងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ។
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកដែលចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងជំនាញទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស